Beacon Counties

شهرستان آرمسترانگ

اخبار و رویدادهای شهرستان آرمسترانگ

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com برای یاری.

شماره تلفن های رایگان اعضای Beacon:

آرمسترانگ 1-877-688-5969
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع شهرستان آرمسترانگ

تیم رضایتمندی خانواده مصرف کننده

724-548-1151

برنامه حمل و نقل کمک های پزشکی

1-800-468-7771 یا 724-548-3405

کمک حقوقی

1-800-475-1239