Beacon Counties

شهرستان بیور

اخبار و رویدادها برای شهرستان بیور

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com برای یاری.

شماره تلفن های عضو Beacon بدون هزینه

بیور 1-877-688-5970
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع شهرستان بیور

تیم رضایتمندی خانواده مصرف کننده

724-775-7650

دادستان

بیور-لارنس 800-496-4388 و 724-775-4165 Ext. 16

اگر در مورد شکایت یا شکایت به کمک خاصی احتیاج دارید ، با شماره Ombudsman ذکر شده در بالا تماس بگیرید.

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

1-800-262-0343 یا 724-375-2895

کمک حقوقی

بیور کانتی 724-378-0595
انجمن بهداشت روانی شهرستان بیور 1-800-496-4388 یا 724-775-4165