Beacon Counties

شهرستان کرافورد

اخبار و رویدادها برای شهرستان کرافورد

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com یا کمک.

شماره تلفن های عضو Beacon بدون هزینه

کرافورد 1-866-404-4561
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع NW BHP
(شهرستانهای کرافورد ، مرسر و ونانگو)

تیم های رضایتمندی خانواده مصرف کننده

814-336-2152

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

814-333-7090

کمک حقوقی

814-724-1040

گروه حمایت آموزشی شهرستان کرافورد

تماس: گلوریا مک دونالد
814-333-4357