Beacon Counties

شهرستان فایت

اخبار و رویدادها برای شهرستان فایت

  • شبکه مراقبت مصرف کنندگان را به خدمات ، گروههای پشتیبانی و منابع وکالت شخصی در جوامع خود متصل می کند

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com برای یاری.

شماره تلفن های عضو Beacon بدون هزینه

فایت 1-877-688-5972
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع شهرستان فایت

تیم های رضایتمندی خانواده مصرف کننده

724-438-6738

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

1-800-321-7433 یا 724-628-7433

کمک حقوقی

شهرستان فایت 724-439-3591
انجمن سلامت روان شهرستان فایت 724-438-6738

والدین کودکان اوتیستیک (PAK)

لورین اسپرول 724-430-9824

NAMI محلی

کارول وارمن 724-439-1352