Beacon Counties

شهرستان لارنس

اخبار و رویدادها برای شهرستان لارنس

  • شبکه مراقبت مصرف کنندگان را به خدمات ، گروههای پشتیبانی و منابع وکالت شخصی در جوامع خود متصل می کند

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com برای یاری.

شماره تلفن های اعضای رایگان Beacon

لارنس 1-877-688-5975
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع شهرستان لارنس

تیم رضایتمندی خانواده مصرف کننده

لارنس 724-657-0226

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

724-652-5588

کمک حقوقی

724-658-2677