Beacon Counties

شهرستان مرسر

اخبار و رویدادها برای شهرستان مرسر

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com برای یاری.

شماره تلفن های اعضای رایگان Beacon

مرسر 1-866-404-4561
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع NW BHP
(شهرستانهای کرافورد ، مرسر و ونانگو)

تیم های رضایتمندی خانواده مصرف کننده

724-283-5553

Mercer County Warmline

ترانزیت شهرستان مرسر

724-981-6222

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

کمک حقوقی

724-662-2528 (تماس با دفتر مدافع عمومی - Raymond Bogaty، Esq.)

اتصال اتیسم PA در خارج از کشور

تری کولالوکا 724-667-1060 یا مگان مک کامبس - 724-347-2598