Beacon Counties

شهرستان ونانگو

اخبار و رویدادها برای شهرستان Venango

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com برای یاری.

شماره تلفن های عضو Beacon بدون هزینه

NWBHP 1-866-404-4561
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع NW BHP
(شهرستانهای کرافورد ، مرسر و ونانگو)

تیم های رضایتمندی خانواده مصرف کننده

814-676-5011 داخلی 106

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)
(دفتر فرصت های اقتصادی شهرستان ونانگو)

814-432-9767

کمک حقوقی

814-437-3028

گروههای پشتیبانی

  • اتحاد حمایت از افسردگی و دوقطبی
    شخص تماس Tammy Aylesworth @ مرکز مشاوره منطقه ای، شهر نفت، PA 814-676-5614، rccoc@csonline.net سایت اینترنتی www.DBSAlliance.org
  • کودکان اوتیسم
    814-676-1466