Beacon Counties

شهرستان واشنگتن

اخبار و رویدادها برای شهرستان واشنگتن

  • شبکه مراقبت مصرف کنندگان را به خدمات ، گروههای پشتیبانی و منابع وکالت شخصی در جوامع خود متصل می کند

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com برای یاری.

شماره تلفن های اعضای رایگان Beacon

واشنگتن 1-877-688-5976
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع شهرستان واشنگتن

تیم رضایتمندی خانواده مصرف کننده

724-225-9550 داخلی 405

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

1-800-331-5058 یا 724-223-8747

کمک حقوقی

شهرستان واشنگتن 800-846-0871
انجمن بهداشت روانی شهرستان واشنگتن 1-888-642-6767 یا 724-225-2061