Beacon Counties

شهرستان وست مورلند

اخبار و رویدادها برای شهرستان وست مورلند

اگر س anyالی دارید ، لطفاً با شماره تلفن های عضو رایگان در لیست ذکر شده در زیر با Beacon تماس بگیرید یا از طریق ایمیل از طریق pawebmaster@beaconhealthoptions.com برای یاری.

شماره تلفن های اعضای رایگان Beacon

وست مورلند 1-877-688-5977
اپراتور رله PA TTY در 711

منابع شهرستان وست مورلند

تیم های رضایتمندی خانواده مصرف کننده

1-800-871-4445 یا 724-834-6351

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

1-800-242-2706 یا 724-832-2706

کمک حقوقی

Laurel Legal Services: 1-800-253-9558 یا 724-836-2211

حمایت از سلامت روان

بهداشت روان آمریکای جنوب غربی PA: 1-800-871-4445 یا 724-834-6351

Support Groups for Westmoreland County