خدمات بهداشتی رفتاری فشرده (IBHS)

آیین نامه ها و بولتن ها | آموزشها | چگونه یک آژانس IBHS شوید |فرم های چراغ | اسناد IBHS | منابع خانواده

dhs

اداره خدمات انسانی پنسیلوانیا

آئین نامه

آیین نامه ها / بولتن ها

  • مقررات IBHS
  • مقدمه مقررات IBHS
    • مقدمه شامل مروری بر مقررات (شامل هدف ، پیشینه ، دستاوردها و مزایا و غیره) و همچنین نظرات عمومی است که در قالب پرسش و پاسخ است.
  • IBHS FAQ جدید

آموزشها

آموزشها

ibhs- آژانس

چگونه یک آژانس IBHS شوید

اشکال فانوس

فرم های چراغ

IBHS

اسناد IBHS

خانواده

منابع خانواده