بررسی اجمالی

با گردآوری چندین دهه تخصص و علاقه به ارائه مراقبت های بهداشتی رفتاری بهتر ، تیم رهبری بازار را که هر روز مأموریت Beacon را اداره می کنند ، ملاقات می کنید.

بررسی اجمالی

اهداف برنامه Beacon و HealthChoices عبارتند از:

  • برای بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی برای گیرندگان MA
  • برای بهبود کیفیت مراقبت در دسترس برای گیرندگان MA
  • برای ایجاد ثبات در هزینه کارشناسی ارشد پنسیلوانیا

مرکز تعامل پنسیلوانیا یک سرویس کامل از خدمات با عضو و ارائه دهنده خدمات ، از جمله مدیریت شبکه و روابط ارائه دهنده ، مدیریت بهره برداری ، مدیریت کیفیت ، پردازش ادعاها ، امور مالی و سیستم های اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.