راهنمای ارائه دهنده

قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت (ADA)

Beacon Health Options از ارائه‌دهندگان شرکت‌کننده انتظار دارد که از تمام مفاد قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت که برای ارائه مراقبت به اعضای HealthChoices اعمال می‌شود، پیروی کنند. ارائه‌دهندگان به دلیل عدم همکاری با خط‌مشی‌ها/رویه‌های Beacon Health Options، مقررات ایالتی و فدرال از قبیل هشدار کتبی، مشروط، تعلیق یا فسخ تحت این قرارداد، مشمول اقداماتی هستند.