راهنمای ارائه دهنده

مسئولیت طرف سوم

از آنجا که Beacon آخرین پرداخت کننده است ، دستورالعمل های زیر اعمال می شوند:

  1. ارائه دهندگان باید قبل از صدور صورتحساب خدمات تحت پوشش ، کلیه راه های سایر پوشش های بیمه ای و پرداختی را خسته کنند.
  2. وقتی تصمیمی در مورد بازپرداخت توسط شرکت بیمه دیگر گرفته شده است ، یک نسخه از نحوه پرداخت یا توضیح مزایا (EOB) باید همراه ادعای ادعا باشد. لطفاً دلیل انکار یا افسانه انکار را با EOB درج کنید ، بنابراین ما می توانیم پرداخت یا انکار شرکت حمل و نقل اصلی را به طور دقیق بررسی کنیم. اگر این اطلاعات درج نشود ، ممکن است ادعا برای اطلاعات بیشتر رد شود.
  3. کلیه قوانین بایگانی به موقع از تاریخ واگذاری از طرف شرکت بیمه دیگر اجرا می شود. این بدان معنی است که ارائه دهندگان از تاریخ توضیح مزایا (EOB) 90 روز فرصت دارند.
  4. برخی روش ها مشمول مسئولیت شخص ثالث (TPL) نیستند.
  5. لطفا به شبکه خدمات تحت پوشش برای خدماتی که TPL معاف هستند