درخواست اطلاعات / پیشنهادات

درخواست اطلاعات | درخواست های پیشنهادی

RFI

درخواست اطلاعات (RFI)

Beacon یک شبکه جامع را حفظ می کند. در حال حاضر ، نه Beacon ، مقامات سو County مصرف مواد مجرد (SCA) شهرستان ها و نه برنامه های MHMR از نیازهای برآورده نشده خدمات به شرح زیر در شهرستان های زیر آگاه نیستند. ارائه دهندگان می توانند RFI برای نشان دادن علاقه به توسعه این خدمات ارسال کنند:

مشارکت بهداشت رفتاری شمال غربی (شهرستانهای کرافورد ، مرسر و ونانگو)

RFP

درخواست های پیشنهادی (RFP)

شهرستانهای آرمسترانگ-ایندیانا

شهرستان بیور

شهرستان باتلر

شهرستان لارنس

شهرستان واشنگتن

شهرستان وست مورلند

مشارکت بهداشت رفتاری شمال غربی (شهرستانهای کرافورد ، مرسر و ونانگو)