Voorwaarden

Beacon Health Options biedt deze website (de "Beacon Health Options-site") aan, inclusief alle informatie, software, producten en diensten die beschikbaar zijn op de site of worden aangeboden als onderdeel van of in combinatie met de Beacon Health Options-site, aan jou, de gebruiker. , op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld. Uw voortdurende gebruik van de Beacon Health Options-site houdt in dat u akkoord gaat met al deze Algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen in de Algemene voorwaarden die door Beacon Health Options zijn aangebracht. Beacon Health Options kan deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze publicatie bij te werken, waarbij de nieuwe voorwaarden van kracht worden op de datum van publicatie. U dient deze Algemene voorwaarden elke keer dat u de Beacon Health Options-site gebruikt door te nemen, want ze zijn bindend voor u. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE HIER WORDEN VERMELD, GELIEVE DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Geen gedragsadvies

De informatie en inhoud op de Beacon Health Options-site, inclusief maar niet beperkt tot preventie- en educatiemateriaal en klinische richtlijnen, is algemeen van aard en wordt alleen ter informatie verstrekt. De inhoud op de Beacon Health Options-site mag niet worden behandeld als medisch, psychiatrisch, psychologisch of gedragsmatig gezondheidsadvies. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gedragsstoornis. Niets op de site van Beacon Health Options is bedoeld om te worden gebruikt voor medische diagnose of behandeling of ter vervanging van overleg met een gekwalificeerde zorgverlener. Negeer nooit medisch of gedragsmatig gezondheidsadvies en stel het zoeken ervan nooit uit vanwege iets dat u hebt gelezen op de Beacon Health Options-site.

Beacon Health Options beveelt of onderschrijft geen specifieke tests, producten of procedures die op de Beacon Health Options-site kunnen worden vermeld. Alle meningen op de website zijn de meningen van de individuele auteurs, niet van Beacon Health Options.

Hoewel Beacon Health Options de inhoud regelmatig bijwerkt, verandert medische informatie snel. Daarom is sommige informatie mogelijk verouderd.

Persoonlijk en niet-commercieel gebruik

De Beacon Health Options-site is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor uw voortgezet gebruik van de Beacon Health Options-site, garandeert u Beacon Health Options dat u de Beacon Health Options-site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Algemene voorwaarden.

Geen garanties

GEBRUIK DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE OP EIGEN RISICO. DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE WORDT AAN U GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK. BEACON HEALTH OPTIONS GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INHOUD OP DEZE WEBSITE VOLDOET AAN DE OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DRUGSVOORSCHRIFTEN.

Noch Beacon Health Options, noch zijn werknemers, agenten, externe informatieleveranciers, handelaars, licentiegevers en dergelijke garanderen dat de Beacon Health Options-site of de werking ervan nauwkeurig, betrouwbaar, ononderbroken of foutloos zal zijn. Hoewel Beacon Health Options maatregelen heeft geïmplementeerd om de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen, garandeert Beacon Health Options niet dat de Beacon Health Options-site immuun is voor alle vormen van aanvallen door derden die onze veiligheid en privacy maatregelen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van toereikende procedures voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, het maken van back-ups van gegevens en bescherming tegen kwaadwillende of schadelijke computersoftware op uw eigen computersystemen. Als uw gebruik van de Beacon Health Options-site resulteert in de noodzaak van onderhoud of vervanging van eigendommen, materiaal, apparatuur of gegevens, is Beacon Health Options niet verantwoordelijk voor die kosten.

U erkent dat, in verband met de Beacon Health Options-site, informatie zal worden verzonden via lokale centrales, interexchange en internet-backbone carrier-lijnen en via routers, switches en andere apparaten die eigendom zijn van, onderhouden en onderhouden worden door een externe lokale centrale en over lange afstanden. providers, nutsbedrijven, internetserviceproviders en anderen, die allemaal buiten de controle en jurisdictie van Beacon Health Options vallen. Dienovereenkomstig aanvaardt Beacon Health Options geen aansprakelijkheid voor of met betrekking tot de vertraging, mislukking, onderbreking, onderschepping of corruptie van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van de Beacon Health Options-site.

Geen enkele agent of vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om namens Beacon Health Options enige garantie te creëren met betrekking tot de Beacon Health Options-site. Beacon Health Options behoudt zich het recht voor om elk aspect of kenmerk van de website op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZAL BEACON HEALTH OPTIES OF IEMAND ANDERS BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN, OPSLAAN OF DISTRIBUEREN VAN DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE AANSPRAKELIJK VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE EN UITGANGS- GEZONDHEIDSPROBLEMEN, WINSTVERLIES EN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE, VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN VIA DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE, OF DERGELIJKE SCHADE IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OPGELET.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZAL BEACON HEALTH OPTIES OF IEMAND ANDERS BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN, OPSLAAN OF DISTRIBUEREN VAN DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE AANSPRAKELIJK VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE EN UITGANGS- GEZONDHEIDSPROBLEMEN, WINSTVERLIES EN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE, VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN VIA DE BEACON HEALTH OPTIONS-SITE, OF DERGELIJKE SCHADE IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OPGELET.

Omdat in sommige staten de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Beacon Health Options, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit, of vermoedelijk het gevolg zijn van, uw gebruik van de Beacon Health Options-site, of enige inhoud, product of dienst aangeboden via de Beacon Health Options-site, op een manier die deze Algemene Voorwaarden schendt of zou schenden. Beacon Health Options zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zal redelijkerwijs met u samenwerken, op uw kosten, bij uw verdediging van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure.

Uitgelichte link

De Beacon Health Options-site kan hyperlinks bevatten naar websites die worden aangeboden door andere partijen dan Beacon Health Options. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld voor uw referentie en gemak. Beacon Health Options heeft geen controle over dergelijke andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, en het opnemen van hyperlinks naar dergelijke websites door Beacon Health Options impliceert evenmin enige goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met de exploitanten ervan. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de site van Beacon Health Options en u dient de algemene voorwaarden te lezen van elke site die u bezoekt via een hyperlink vanaf deze site.

Tenzij anders verboden onder de voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u hierbij toestemming om hyperlinks te maken naar de inhoud van de Beacon Health Options-site, op voorwaarde dat de hyperlink de inhoud nauwkeurig beschrijft zoals deze op de site verschijnt. Beacon Health Options behoudt zich het recht voor om deze licentie in het algemeen, of uw recht om specifieke links te gebruiken, op elk moment in te trekken en kan naar eigen goeddunken elke hyperlink verbreken. U mag in geen geval de Beacon Health Options-site of de inhoud ervan 'framen' of delen van deze site naar een server kopiëren, behalve als onderdeel van het incidenteel cachen van pagina's door een internetprovider. Elke pagina op de Beacon Health Options-site moet volledig worden weergegeven (inclusief alle handelsmerken, merknamen, reclame- en promotiemateriaal), zonder enig begeleidend kader, rand, marge, ontwerp, merk, handelsmerk, reclame of promotiemateriaal dat oorspronkelijk niet op de pagina binnen de site.

auteursrechten

Met uitzondering van materiaal in het publieke domein onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving, wordt al het materiaal op de Beacon Health Options-site (inclusief alle software, HTML-code, Java-applets, Active X-besturingselementen en andere code) beschermd door Amerikaanse en buitenlandse auteursrechtwetten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op de Beacon Health kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, wijzigen, herschrijven, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen. Optiesite zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van het copyright. Niets van het materiaal op de Beacon Health Options-site mag worden reverse-engineered, gedemonteerd, gedecompileerd, getranscribeerd, opgeslagen in een retrieval-systeem, vertaald in een taal of computertaal, opnieuw verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, fotoreproductie, opname of anderszins), doorverkocht of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beacon Health Options. U mag echter enkele kopieën maken van materiaal dat wordt weergegeven op de Beacon Health Options-site, alleen voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat eventuele kopieën het copyright en andere vermeldingen bevatten die worden weergegeven bij het materiaal op de Beacon Health Options-site. U mag dergelijke kopieën niet aan anderen verspreiden, al dan niet tegen betaling of andere vergoeding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beacon Health Options of de copyrighthouder van het gekopieerde materiaal. Verzoeken om materiaal op de Beacon Health Options-site te reproduceren voor distributie of andere doeleinden moeten worden gericht aan de juridische adviseur op pawebmaster@beaconhealthoptions.com. Overtreding van deze bepaling kan leiden tot zware civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Op alle inhoud van de Beacon Health Options-website rust Copyright © 2000-2001 Beacon Health Options®, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Beacon Health Options en Beacon Health Options.com zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Beacon Health Options en worden beschermd door staats- en federale handelsmerkwetten. Andere handelsmerken verschijnen op de Beacon Health Options-site met toestemming van hun respectievelijke eigenaren. Uw ongeoorloofde gebruik van handelsmerken die op de Beacon Health Options-site verschijnen, kan een handelsmerkinbreuk vormen, die u kan onderwerpen aan aanzienlijke civielrechtelijke sancties.

Beëindiging van privileges

Beacon Health Options behoudt zich het recht voor om uw voorrecht om de gehele of een deel van de Beacon Health Options-site te gebruiken, te beëindigen als u een van deze Algemene voorwaarden schendt. Als Beacon Health Options een melding ontvangt of anderszins ontdekt dat u materiaal hebt gepost dat inbreuk maakt op het auteursrecht of handelsmerk van een andere partij of de rechten van privacy of publiciteit van een andere partij schendt, kan Beacon Health Options uw toegang tot de Beacon Health Options-site beëindigen, inclusief al uw privileges of accounts die u mogelijk hebt aangemaakt in verband met de Beacon Health Options-site.

Jurisdictie

De Beacon Health Options-site wordt beheerd en beheerd door Beacon Health Options vanuit het hoofdkantoor in het Gemenebest van Virginia, Verenigde Staten van Amerika. Beacon Health Options beweert niet dat materialen op de Beacon Health Options-site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Beacon Health Options-site vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. De Beacon Health Options-site is niet bedoeld om Beacon Health Options te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van een staat, land of gebied anders dan het Gemenebest van Virginia en de Verenigde Staten van Amerika.

Overleving

De bepalingen van deze algemene voorwaarden, getiteld "Geen garanties", "Uitsluiting van aansprakelijkheid", "Schadeloosstelling", "Jurisdictie" en "Algemene bepalingen" blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Algemene bepalingen

Behalve zoals bepaald in een bepaalde "Juridische kennisgeving" op de website, vormen deze Algemene voorwaarden, samen met de Privacyverklaring van Beacon Health Options, de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Beacon Health Options met betrekking tot het gebruik van de Beacon Health Options. site en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en / of voorstellen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook scheidbaar, en in het geval dat een bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid op geen enkele manier de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantasten. Een gedrukte versie van deze Algemene voorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met het gebruik van de Beacon Health Options-site in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en records die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. het formulier.

Mededelingen

Beacon Health Options kan u op grond van deze Algemene voorwaarden een kennisgeving sturen door middel van elektronische post, een algemene kennisgeving op de Beacon Health Options-site of door schriftelijke communicatie per eersteklas Amerikaanse post naar uw adres dat geregistreerd staat in Beacon Health Options ' Account Informatie. U kunt Beacon Health Options te allen tijde op de hoogte stellen via e-mail aan Beacon Health Options of per brief afgeleverd per eersteklas gefrankeerde Amerikaanse post of een koerierdienst op het volgende adres:

Beacon Health Options 12369 Sunrise Valley Drive Suite C Reston, VA 20190

Herzien: juli 2012