ਬੀਕਨ ਕਾਉਂਟੀ

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਉਂਟੀ

News & Events for Greene County

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. pawebmaster@beaconhealthoptions.com ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ.

Beacon Toll-Free Member Telephone numbers

Greene 1-877-688-5973
ਟੀਟੀਵਾਈ (ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਖਰਾਬ) 1-877-615-8502

Greene County Resources

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਟੀਮਾਂ

724-852-5395

ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਮ.ਏ.ਟੀ.ਪੀ.)

1-877-360-7433

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

724-627-3127

Greene County Community Support Program (CSP)

Supporting hope, recovery, understanding, and respect for mental health consumers in Greene County.

Greene County MAGIC (Making a Great Impact Collaboratively)

The community collaborative network that serves Greene County.

Greene County Find-Out

A local information and referral program, providing access to a network of health, welfare and community services for all Greene County residents.

The Open Arms Drop-In Center

724-627-3213

Open Arms Newsletter

Open Arms Newsletter Archive >

Healthy Living/Healthy Choices

Greene County Human Services and Beacon Health Options are very excited to introduce a new initiative with community providers that will incorporate the Physical Health needs and the Behavioral Health needs of our community. The program will be on Friday mornings from 9:30-11:00am. The program will include various components including (but not limited to) walking, dance, healthy meals, dental health, physical health, and mental health awareness. This program is open to any Greene County resident who is now or who has ever received mental health services. There is NO cost to the program. You may obtain information by calling Green County Human Services at 724-852-5276.