ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿitiesਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ | ਐਕਟ 62 | ਦਾਅਵੇ | ਕਲੀਨਿਕਲ / ਯੂ.ਐੱਮ | ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲਾ | ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧ | ਬੀਵਰ | NWBHP | ਫਾਰਮੂਲੇ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿitiesਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿitiesਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

  • ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿitiesਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ - ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਬੀਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਜਾਓ.
ਐਕਟ 62

ਐਕਟ 62 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਾਅਵੇ

ਦਾਅਵੇ ਵਿਭਾਗ

ਕਲੀਨਿਕਲ / ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕਲੀਨਿਕਲ / ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲਾ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲਾ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧ

2022 ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ


PA DHS / OMHSAS ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੀਵਰ

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੀਵਰ ਕਾਉਂਟੀ

ਫਾਰਮੂਲੇ

ਫਾਰਮੂਲੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰੋਤ