ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਵਰੀ

ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਐਮਐਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਐਨਸੀਸੀਆਈ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਤੋਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪੀਟੀਪੀ) ਸੰਪਾਦਨ ਜੋ ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ/ਸੀਪੀਟੀ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
 • ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸੰਪਾਦਨ (ਐਮਯੂਈ) ਯੂਨਿਟ-ਆਫ-ਸਰਵਿਸ-ਸੰਪਾਦਨ. ਇਹ ਭਾਗ ਹਰੇਕ ਐਚਸੀਪੀਸੀਐਸ/ਸੀਪੀਟੀ ਕੋਡ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • ਗਲਤ odੰਗ ਨਾਲ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਨ-ਸਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ:
  • ਅਵੈਧ ਵਿਧੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਦਾਨ ਕੋਡ
  • ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਵੈਧ ਕੋਡ
  • ਇੱਕ ਕੋਡ ਲਈ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸੋਧਕ
  • ਮੈਡੀਕੇਡ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ
  • ਨਿਦਾਨ ਕੋਡ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
  • ਐਡ-ਆਨ ਕੋਡ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਧੀ ਕੋਡ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
  • ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
  • ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
  • ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
  • ਗਲਤ ਫੀਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
  • ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਾਅਵੇ
  • ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ

ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ codeੰਗ ਨਾਲ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ. ਬੀਕਨ ਬੀਕਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ. ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

 • ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ
 • ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ/ਭੁਗਤਾਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ
 • ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ
 • ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਭੁਗਤਾਨ
 • ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
 • ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰੈਕਟ ਕੋਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐਨਸੀਸੀਆਈ), ਵਿਧੀ-ਤੋਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪਾਦਨ (ਪੀਟੀਪੀ) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸੰਭਵ ਸੰਪਾਦਨ (ਐਮਯੂਯੂ).