ਜਾਣਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ (RFIs)

ਬੀਕਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ, ਨਾ ਹੀ ਬੀਕਨ, ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਬਸਟਨਸ ਅਬਿuseਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਕਾਉਂਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐਸਸੀਏ), ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਐਚਐਮਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾtiesਂਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਐਫਆਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ, ਮਰਸਰ ਅਤੇ ਵੇਨਾਗੋ ਕਾਉਂਟੀਜ਼)

ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (ਆਰ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ-ਇੰਡੀਆਨਾ ਕਾਉਂਟੀਜ਼

ਬੀਵਰ ਕਾਉਂਟੀ

ਬਟਲਰ ਕਾਉਂਟੀ

ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਉਂਟੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ

ਵੈਸਟਮੋਰਲੈਂਡ ਕਾਉਂਟੀ

ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ, ਮਰਸਰ ਅਤੇ ਵੇਨਾਗੋ ਕਾਉਂਟੀਜ਼)