Podręcznik dostawcy

PROFESJONALNE STANDARDY

Dostawcy muszą świadczyć usługi objęte ubezpieczeniem w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów, uwzględniając standardy i procedury firmy Beacon, jak opisano w niniejszym podręczniku dostawcy; zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami medycznymi i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa; i zgodnie z tymi samymi standardami, co usługi świadczone innym pacjentom dostawcy. Usługodawca nie może dyskryminować żadnego członka ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wiek, religię, narodowość, niepełnosprawność, stan zdrowia lub źródło płatności przy świadczeniu usług w ramach niniejszej umowy.

Dostawcy nie mogą arbitralnie odmawiać lub zmniejszać kwoty, czasu trwania lub zakresu wymaganej usługi wyłącznie z powodu diagnozy, rodzaju choroby lub stanu.