Podręcznik dostawcy

REKLAMACJE ADMINISTRACYJNE

Skarga administracyjna to każda skarga dotycząca usługodawcy, podmiotu rządowego, instytucji lub organizacji zarządzanej opieki, złożona przez kogokolwiek innego niż członek, w formie pisemnej lub ustnej. Skarga administracyjna nie jest wnioskiem o retro-autoryzację usługi lub ponowne ustalenie płatności. Członek nie może wnieść skargi administracyjnej.

Skargi administracyjne można składać telefonicznie, dzwoniąc na bezpłatną linię dostawcy pod numerem 877-615-8503 lub pisemnie na adres:

Opcje zdrowia latarni
PO Box 1840
Cranberry Township, PA 16066-1840
Uwaga Badacz skarg
 lub

Skargi administracyjne można również przesyłać faksem do Działu Zarządzania Jakością (855-287-8491).

Beacon udokumentuje i rozwiąże wszystkie skargi administracyjne w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od ich otrzymania. Jeśli skarga nie może być rozpatrzona w pierwszym punkcie kontaktowym, zostanie ona przekazana do rozpatrzenia reklamacji w celu szybkiego rozpatrzenia skargi. Pismo przedstawiające rozstrzygnięcie pierwotnej skargi zostanie wysłane do składającego skargę po zakończeniu rozpatrzenia skargi lub w ciągu pięciu (5) dni roboczych po pierwszych trzydziestu (30) dniach kalendarzowych wyznaczonych na rozpatrzenie reklamacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej .

Jeżeli składający skargę nie jest usatysfakcjonowany pierwotnym rozstrzygnięciem, może wnieść odwołanie w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania pierwotnego pisma o rozpatrzeniu reklamacji. Odwołanie można złożyć telefonicznie pod bezpłatnym numerem operatora (877-615-8503), faksem (855-287-8491) lub pisemnie na powyższy adres. Odwołania od wstępnych rozstrzygnięć skarg będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą ds. Skarg w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o odwołanie od jednego z Badaczy ds. Skarg. Komisja odwoławcza ds. Skarg będzie składać się z dyrektora ds. Relacji z dostawcami, badacza ds. Reklamacji firmy Beacon, dyrektora ds. Zarządzania jakością firmy Beacon, członka kierownictwa wyższego szczebla firmy Beacon lub dyrektora ds. Kont, dyrektora medycznego i koordynatora terenowego dostawcy Beacon. Jeżeli skarga dotyczy sprawy lub problemów dotyczących usług świadczonych na rzecz członka HealthChoices, Administrator lub wyznaczona osoba z kraju zamieszkania członka zostanie zaproszona do udziału w Komisji Odwoławczej ds. Reklamacji.

Skarżący zostanie powiadomiony o dacie i godzinie posiedzenia Komisji Odwoławczej ds. Reklamacji co najmniej dziesięć (10) dni kalendarzowych przed spotkaniem. Skarżący będzie miał możliwość stawienia się przed Komisją przez pierwsze trzydzieści (30) minut spotkania, jeśli tak zdecyduje. Wszystkie osoby towarzyszące Skarżącemu podczas tego wystąpienia muszą uzyskać uprzednią zgodę Komisji.

Decyzja Komisji Odwoławczej ds. Skarg jest ostateczna i zostanie wydana na piśmie w ciągu pięciu (5) dni roboczych od podjęcia decyzji.

Wszystkie skargi administracyjne będą śledzone przez Dział Zarządzania Jakością i określane przez niego jako trend.