Podręcznik dostawcy

KRAJOWY KOMITET UŚWIADCZAJĄCY (NCC)

Beacon Health Options posiada stały komitet składający się z przedstawicieli głównych dyscyplin klinicznych, uczestniczących dostawców oraz przedstawicieli centrum zaangażowania i działów korporacji, w tym krajowej sieci zarządzania, relacji z dostawcami, zarządzania jakością i usług klinicznych. National Credentialing Committee (NCC) zapewnia nadzór, przydatne porady, zalecenia dotyczące polityki i decyzje dotyczące poświadczania, ponownego uwierzytelniania i sankcji dostawców przy użyciu procesu wzajemnej weryfikacji.

NCC regularnie raportuje swoje działania do Corporate Quality Council (CQC) firmy Beacon Health Options. NCC analizuje i bada problemy dostawcy, które mogą być podstawą do odmowy wstępnego uwierzytelnienia lub ponownego uwierzytelnienia, sankcji lub wypowiedzenia. Po dokładnym przeanalizowaniu tych kwestii, NCC podejmie decyzję, czy uwierzytelnianie lub ponowne uwierzytelnianie powinno zostać zatwierdzone, dostawca powinien zostać ukarany lub wymagane jest wyrejestrowanie.

Beacon ma licencjonowanego przedstawiciela Network Management, który jest członkiem National Credentialing Committee. Za każdym razem, gdy kwestia jakości opieki dotycząca Beacon jest przedstawiana NCC, zalecenia NCC są przesyłane z powrotem do Komitetu ds. Jakości Opieki w celu przeglądu.