Podręcznik dostawcy

NIEPRZEDŁUŻENIE UMOWY Z DOSTAWCĄ

Umowy dotyczące Beacon / obiektu obowiązują od daty określonej na stronie wykonania i pozostają w mocy przez jeden rok i będą automatycznie odnawiane na dodatkowe jednoroczne okresy, chyba że i do czasu, gdy którakolwiek ze stron powiadomi drugą stronę 30 dni przed datą odnowienia, że umowa nie zostanie odnowiona.

Oto rodzaje wypisów:

 • Dobrowolny
 • Mimowolny
 • Wypowiedzenie w przypadku naruszenia

Dobrowolny

Beacon lub uczestniczący dostawca mogą wypowiedzieć umowę z dostawcą bez podania przyczyny za 60-dniowym pisemnym wypowiedzeniem.

Jednak Beacon nie wyrejestruje dostawcy na tej podstawie, że dostawca:

 • Opowiadany w imieniu członka;
 • Złożył skargę przeciwko Beacon;
 • Odwołał się od decyzji Beacon; lub
 • Poprosił o ponowne rozpatrzenie lub zakwestionował decyzję Beacon o usunięciu praktyka lub placówki z sieci Beacon.

Przymusowe zakończenie lub zawieszenie

Zgodnie z umową dostawca może zostać rozwiązany lub zawieszony w trybie natychmiastowym w przypadku którejkolwiek z poniższych sytuacji:

 • Zawieszenie lub cofnięcie licencji lub poświadczeń dostawcy w celu świadczenia usług objętych usługą, na świadczenie których dostawca usług był wcześniej licencjonowany;
 • Akt oskarżenia, aresztowanie lub skazanie dostawcy za przestępstwo lub jakikolwiek zarzut karny związany ze świadczeniem usług typu, o którym mowa w umowie lekarza / placówki;
 • Wypowiedzenie lub wygaśnięcie wymogów ubezpieczeniowych określonych w umowie biegłego rewidenta / kredytu;
 • Nieprzestrzeganie przez Dostawcę zgodności ze standardami licencyjnymi i poświadczającymi Beacon Health Options;
 • Działanie lub brak działania Dostawcy, które według wyłącznego uznania Beacon powoduje zagrożenie dla zdrowia, dobrego samopoczucia lub interesu członka.

Rozwiązanie umowy z powodu naruszenia

Beacon lub uczestniczący dostawca mogą wypowiedzieć umowę między praktykiem a obiektem, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie z 30-dniowym wyprzedzeniem o naruszeniu przez taką drugą stronę jej zobowiązań wynikających z umowy. Każde takie wypowiedzenie będzie skuteczne, jeśli druga strona nie naprawi naruszenia w ciągu 30 dni od otrzymania takiego pisemnego powiadomienia.