Mga County ng Beacon

Beaver County

Balita at Mga Kaganapan para sa Beaver County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga numero ng Telepono na Walang bayad na Miyembro ng Beacon

Beaver 1-877-688-5970
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Beaver County

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-775-7650

Ombudsman

Beaver-Lawrence 800-496-4388 at 724-775-4165 Ext. 16

Kung kailangan mo ng espesyal na tulong sa isang reklamo o karaingan tumawag sa numero ng Ombudsman na nakalista sa itaas.

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-800-262-0343 o 724-375-2895

Legal na Tulong

Beaver County 724-378-0595
Beaver County Mental Health Association 1-800-496-4388 o 724-775-4165