Mga County ng Beacon

County ng Indiana

Mga Balita at Kaganapan para sa Indiana County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga numero ng Telepono na Walang bayad na Miyembro ng Beacon

Indiana 1-877-688-5969
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunang County ng Indiana

Hotline sa HealthChoices

1-800-440-3989
TTY 1-800-618-4225

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-465-2099 o 1-877-688-5969

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-888-526-6060 o 724-463-3235

Legal na Tulong

800-660-1753

Mga Pangkat ng Suporta

Ligtas (Suporta para sa Nakagumon na Kapaligiran ng Pamilya) Pangkat ng Suporta -
ay isang pangkat ng suporta para sa mga pamilya na mayroong isang taong nag-e-eksperimento sa mga gamot, gumon sa droga, sa paggaling, sa paggamot, o nawala ang isang mahal sa pag-abuso sa droga. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay kay Deborah Fowler, Pangulo ng Remembering Adam, Inc., sa 1-877-767-2326 o Debbie@rememberingadam.org.