Mga County ng Beacon

Mercer County

Mga Balita at Kaganapan para sa Mercer County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga Numero ng Telepono ng Miyembro na Walang Libre ng Beacon

Mercer 1-866-404-4561
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng NW BHP
(Crawford, Mercer at Venango County)

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-283-5553

Mercer County Warmline

Transit ng Mercer County

724-981-6222

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

Legal na Tulong

724-662-2528 (Makipag-ugnay sa Public Defender Office - Raymond Bogaty, Esq.)

ABOARD's Autism Connection ng PA

Terry Colaluca 724-667-1060 o Megan McCombs - 724-347-2598