Mga County ng Beacon

Mercer County

News & Events for Mercer County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga Numero ng Telepono ng Miyembro na Walang Libre ng Beacon

Mercer 1-866-404-4561
TTY Telephone Number 1-877-615-8502
Crawford, Mercer, and Venango Counties Independent Prescriber Referral Line:
1-866-642-3202

NW BHP Resources
(Crawford, Mercer and Venango Counties)

Consumer Family Satisfaction Teams

724-283-5553

Mercer County Warmline

Mercer County Transit

724-981-6222

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

Legal na Tulong

724-662-2528 (Contact Public Defender Office – Raymond Bogaty, Esq.)

ABOARD’s Autism Connection of PA

Terry Colaluca 724-667-1060 or Megan McCombs – 724-347-2598