Mga County ng Beacon

Venango County

Mga Balita at Kaganapan para sa Venango County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga numero ng Telepono na Walang bayad na Miyembro ng Beacon

NWBHP 1-866-404-4561
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng NW BHP
(Crawford, Mercer at Venango County)

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

814-676-5011 ext. 106

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)
(Opisina ng Oportunidad sa Ekonomiya ng Venango County)

814-432-9767

Legal na Tulong

814-437-3028

Mga Pangkat ng Suporta

  • Depression at Bipolar Support Alliance
    Makipag-ugnayan sa Tammy Aylesworth @ Regional Counseling Center, Oil City, PA 814-676-5614, rcoc@csonline.net website www.DBSAlliance.org
  • Mga Batang Autistic
    814-676-1466