Mga County ng Beacon

County ng Washington

Mga Balita at Kaganapan para sa Washington County

  • Network ng Pangangalaga nag-uugnay sa mga consumer sa mga serbisyo, mga pangkat ng suporta, at mga mapagkukunang personal na adbokasiya sa kanilang mga pamayanan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga Numero ng Telepono ng Miyembro na Walang Libre ng Beacon

Washington 1-877-688-5976
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Washington County

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-225-9550 ext. 405

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-800-331-5058 o 724-223-8747

Legal na Tulong

Washington County 800-846-0871
Washington County Mental Health Association 1-888-642-6767 o 724-225-2061