Mga County ng Beacon

Westmoreland County

Mga Balita at Kaganapan para sa Westmoreland County

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Beacon sa Mga Numero ng Telepono na Libre ng Libre na nakalista sa ibaba, o sa pamamagitan ng email sa pawebmaster@beaconhealthoptions.com para sa tulong.

Mga Numero ng Telepono ng Miyembro na Walang Libre ng Beacon

Westmoreland 1-877-688-5977
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Westmoreland County

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

1-800-871-4445 o 724-834-6351

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-800-242-2706 o 724-832-2706

Legal na Tulong

Mga Serbisyong Legal ng Laurel: 1-800-253-9558 o 724-836-2211

Adbokasiya sa Kalusugan ng Pag-iisip

Mental Health America ng Southwestern PA: 1-800-871-4445 o 724-834-6351

Mga Grupo ng Suporta para sa Westmoreland County