Manwal ng Tagabigay

SERBISYO NG DROGA AT ALKOHOL

 • Pag-ospital sa Gamot at Alkohol sa ospital
  • Detoksipikasyon
  • Rehabilitasyon
 • Gamot at Alkohol, Non-Ospital
  • Detoksipikasyon
  • Rehabilitasyon
  • Half-way House

Upang humiling ng pahintulot para sa lahat ng mga antas ng pangangalaga na nakalista sa itaas, hiniling ang mga tagabigay na tawagan ang Engagement Center at ipakita ang kinakailangang impormasyong klinikal at demograpiko. Kapag nakikipag-ugnay sa Beacon para sa paunang pahintulot, mangyaring sundin ang mga tagubilin para sa paghahatid ng impormasyong klinikal at demograpiko na nakabalangkas sa sumusunod na seksyon, "Kinakailangan ang Impormasyon para sa Pahintulot sa Serbisyo". Ang mga tagubiling ito ay ipinakita nang maayos, ayon sa sunud-sunod na mga screen ng aming on-line na sistema ng pangangalaga sa pangangalaga. Ang pagpapakita ng impormasyong klinikal sa ganitong paraan sa aming Mga Tagapamahala ng Serbisyo ay magreresulta sa napapanahon, mabisang mga tugon sa mga kahilingan ng mga tagabigay para sa mga pahintulot.

Kasabay na Pagsusuri

Sa oras ng paunang pahintulot, ang Serbisyo Manager ay magbibigay ng mga tiyak na tagubilin sa tagabigay ng paggamot para sa pagsisimula ng kasabay na proseso ng pagsusuri. Dapat tawagan ng mga tagabigay ang numero ng toll-free provider (877-615-8503) sa huling sakop na araw upang magsagawa ng kasabay na pagsusuri sa Service Manager. Ang mga tagapagbigay ay aabisuhan sa pamamagitan ng pagsulat (at telephonically sa oras ng pagsusuri) ng huling sakop na araw para sa pagbabayad. Kung ang Beacon ay hindi nakipag-ugnay sa huling sakop na araw upang gumawa ng isang kasabay na pagsusuri, isang pagtatanggi na pang-administratibo ang ibibigay.

Upang aprubahan ang patuloy na mga kahilingan sa pananatili para sa inpatient at mga kahaliling antas ng pangangalaga, ang miyembro ng pangkat ng paggamot ay dapat magpakita ng kasalukuyang mga palatandaan at sintomas ng miyembro at magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa klinikal na pangangailangan ng miyembro para sa patuloy na pangangalaga sa Service Manager, kasama, kung naaangkop, PCPC at impormasyon ng ASAM. Mangyaring tingnan ang "Kailangan ng Impormasyon para sa Pahintulot sa Serbisyo" sa sumusunod na seksyon.

Pagpaplano ng Paglabas

Ang pagpaplano ng pagdiskarga ay nagsisimula sa oras ng pagpasok bilang isang sama-samang pagsisikap sa pagitan ng Mga Tagapamahala ng Serbisyo at ng pangkat ng paggamot. Ang mga plano sa pagdiskarga ay dapat na ma-update sa buong pananatili ng isang miyembro at dapat itong baguhin kung kinakailangan alinsunod sa mga desisyon na naabot sa kasabay na proseso ng pahintulot sa pagsusuri. Ang pahintulot para sa iba pang mga antas ng pangangalaga ay ibabatay sa kinakailangang klinikal, kasalukuyang plano sa paggamot at pagpapatuloy ng mga isyu sa pangangalaga.