Manwal ng Tagabigay

PAGSUNOD SA PROGRAMA SA PAGPAPANDAM NG KALIDAD AT PAGGAMIT NG PAMAMAHALA

Ang Beacon ay nakabuo ng malawak na Patuloy na Pagpapabuti ng Kalidad at Mga Programa sa Pamamahala ng Paggamit na tumitiyak na ang serbisyo ay nasa pinakamataas na posibleng kalidad. Kasama sa mga hakbang na ito, ngunit hindi limitado sa, klinikal na pamantayan, kinokontrol na pag-aaral, survey, pagsusuri, at pag-audit. Sumasang-ayon ang mga kinontratang provider na payagan ang pangangasiwa, napapailalim sa naaangkop na mga batas sa pagiging kumpidensyal ng estado at pederal. Ang pagtanggi na makipagtulungan sa pagpapabuti ng kalidad ng Beacon o mga aktibidad sa pamamahala ng paggamit ay maaaring makaapekto sa patuloy na pakikilahok sa network o magresulta sa mga parusa hanggang sa at kabilang ang pagtanggal sa pagkakatala. Ang paglahok ng provider ay isang mahalagang bahagi ng pamamahala ng kalidad at mga programa sa pamamahala ng paggamit ng Beacon at ito ay isang kondisyon ng pakikilahok sa network.