Manwal ng Tagabigay

Ang mga taong may limitadong patakaran sa kasanayan sa Ingles (lep)

Ang lahat ng mga tagabigay ay dapat gumawa ng mga makatuwirang hakbang upang matiyak na ang mga taong may Limitadong Kasanayan sa Ingles (LEP) ay may makabuluhang pag-access at pantay na pagkakataon na lumahok sa kanilang mga serbisyo, aktibidad, programa at iba pang mga benepisyo. Ang lahat ng mga tagabigay ay dapat magkaroon ng isang patakaran upang matiyak ang makabuluhang pakikipag-usap sa mga kasapi / kliyente ng LEP at kanilang pinahintulutang mga kinatawan na kinasasangkutan ng kanilang kondisyong medikal at paggamot. Dapat ding magbigay ang patakaran para sa pakikipag-usap ng impormasyong nakapaloob sa mahahalagang dokumento, kasama ngunit hindi limitado sa, pag-waiver ng mga karapatan, pahintulot sa mga form sa paggamot, mga form ng benepisyo sa pananalapi at seguro. (Dapat ilista ng Provider ang mga dokumentong naaangkop sa kanilang pasilidad kapag lumilikha ng kanilang Patakaran). Lahat ng mga tagasalin, tagasalin at iba pang mga pantulong na kinakailangan upang sumunod sa patakarang ito ay dapat ibigay nang walang gastos sa taong pinaglilingkuran, at ang mga miyembro / kliyente at kanilang pamilya ay dapat na ipagbigay-alam sa pagkakaroon ng naturang tulong nang walang bayad. Ang tulong sa wika ay dapat ibigay sa pamamagitan ng paggamit ng karampatang kawani sa bilinggwal, interpreter ng kawani, mga kontrata o pormal na kaayusan sa mga lokal na samahan na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbibigay kahulugan o pagsasalin, o mga serbisyong pantelepono at telepono. Ang lahat ng kawani ng ahensya ay dapat bigyan ng abiso ng patakaran at pamamaraan na ito, at ang tauhan na maaaring may direktang pakikipag-ugnay sa mga indibidwal na LEP ay dapat na bihasa sa mabisang mga diskarte sa komunikasyon, kabilang ang mabisang paggamit ng isang interpreter. Ang ilang mga LEP na tao ay maaaring mas gusto o humiling na gamitin ang isang miyembro ng pamilya o kaibigan bilang isang interpreter. Gayunpaman, ang mga miyembro ng pamilya o kaibigan ng taong LEP ay hindi dapat gamitin bilang mga tagasalin maliban kung partikular na hiniling ng indibidwal na iyon at pagkatapos na maunawaan ng taong LEP na ang isang alok ng isang interpreter nang walang bayad sa tao ay ginawa ng pasilidad. Ang nasabing alok at ang tugon ay dapat na dokumentado sa file ng kasapi. Kung pipiliin ng taong LEP na gumamit ng isang miyembro ng pamilya o kaibigan bilang isang interpreter, ang mga isyu ng kakayahan sa interpretasyon, pagiging kompidensiyal, privacy, at kontrahan ng interes ay dapat isaalang-alang. Kung ang miyembro ng pamilya o kaibigan ay hindi karapat-dapat o naaangkop para sa anuman sa mga kadahilanang ito, ang mga karampatang serbisyo sa interpreter ay dapat ibigay sa LEP na tao. Ang mga bata at iba pang mga kasapi / kliyente / pasyente / residente ay hindi dapat gamitin upang mabigyan ng kahulugan, upang matiyak ang pagiging kompidensiyal ng impormasyon at tumpak na komunikasyon. Magsasagawa ang Beacon ng regular na pagsusuri sa mga pangangailangan sa pag-access ng wika ng aming mga miyembro, pati na rin ang pag-update at pagsubaybay sa pagpapatupad ng patakarang ito ng aming provider network kung kinakailangan.