Manwal ng Tagabigay

MGA KARAPATAN AT RESPONSIBILIDAD NG MGA MIYEMBRO

Patakaran ng Beacon na tiyakin na ang mga miyembro ay tinatrato sa paraang iginagalang ang kanilang mga karapatan at responsibilidad bilang mga miyembro. Kinakailangang ipaalam ng mga provider sa mga miyembro ng Beacon sa ilalim ng kanilang pangangalaga ang mga karapatan at responsibilidad na ito. Ang mga karapatan at responsibilidad ng miyembro ay dapat na direktang ipamahagi sa mga miyembro o i-post sa isang lugar na nakikita nila. Upang makakuha ng kopya ng Handbook ng Miyembro, mangyaring tawagan ang walang bayad na linya ng provider sa 877-615-8503.

Gaya ng nakasaad sa Beacon Handbook ng Miyembro, may karapatan ang mga miyembro, miyembro ng kanilang pamilya, at/o legal na tagapag-alaga na:

 1. Tratuhin nang may dignidad at paggalang;
 2. Panatilihing pribado ang kanilang mga medikal na rekord at pakikipag-usap sa mga tagapagbigay ng serbisyo;
 3. Makilahok sa mga desisyon tungkol sa kanilang pangangalaga, kabilang ang karapatang tumanggi sa paggamot;
 4. Tumanggap ng impormasyon sa mga magagamit na opsyon sa paggamot at mga alternatibo;
 5. Ipapaliwanag ang plano sa paggamot at ang mga posibleng panganib;
 6. Tumulong sa pag-set up ng plano sa paggamot;
 7. Humingi ng pagbabago sa plano ng paggamot;
 8. Maging malaya sa anumang anyo ng pagpigil o pag-iisa sa panahon ng paggamot na ginagamit bilang isang paraan ng pamimilit, disiplina, kaginhawahan, o paghihiganti;
 9. Pumili ng provider mula sa isang listahan ng mga provider ng programang HealthChoices;
 10. Humiling ng kopya ng kanilang medikal na rekord mula sa kanilang provider;
 11. Suriin ang kanilang mga medikal na rekord at pag-usapan ang mga ito sa kanilang tagapagkaloob;
 12. Baguhin ang kanilang provider;
 13. Tanungin ang kanilang provider, o sinumang tao na tumutulong sa kanila, tungkol sa kanyang mga kwalipikasyon;
 14. Humiling ng kopya ng impormasyong pinapanatili ng Beacon (Maaaring kasama sa impormasyon ng Beacon ang mga claim at impormasyon ng awtorisasyon, mga reklamo, mga referral, pagsisiwalat at iba pang dokumentadong pakikipag-ugnayan na mayroon sila o ang kanilang provider sa amin.);
 15. Kahilingan na amyendahan ang impormasyon ng Beacon na nakalista sa itaas upang maitama ang anumang mga pagkakamali (Ang desisyon na gumawa ng pagbabago ay ginawa ng Beacon Medical Director.);
 16. Tumanggap ng mga serbisyo nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, edad o etnikong pinagmulan;
 17. Maghain ng reklamo o karaingan tungkol sa kanilang pangangalaga o mga serbisyong natatanggap nila;
 18. Humingi ng tulong sa isang ombudsman upang tumulong na maghain ng reklamo o karaingan;
 19. Makipag-usap sa isang kawani ng Consumer Satisfaction Team (CST) tungkol sa kalidad ng kanilang mga serbisyo;
 20. Humingi ng tulong sa isang tagapagtaguyod;
 21. Humingi ng kopya ng Pamantayan sa Pang-medikal na Pangangailangan;
 22. Malayang gamitin ang kanilang mga karapatan, at ang paggamit ng mga karapatang iyon ay hindi makakaapekto sa kung paano sila tinatrato ng kanilang provider o Beacon.

Ang Handbook ng Miyembro nagsasaad din na ang mga miyembro, mga miyembro ng kanilang pamilya, at/o mga legal na tagapag-alaga ay may pananagutan para sa:

 • Pagtrato sa mga taong nagbibigay sa kanila ng pangangalaga nang may dignidad at paggalang;
 • Ang pagbibigay sa kanilang tagapagbigay ng impormasyon na kailangan niya upang mas mahusay na mapaglingkuran sila;
 • Pagtulong sa kanilang provider na maunawaan ang kanilang mga problema sa kalusugan;
 • Pakikipagtulungan sa kanilang tagapagkaloob upang tumulong na bumuo ng isang plano sa paggamot;
 • Pagtatanong sa kanilang provider ng mga tanong upang maunawaan nila ang kanilang plano sa paggamot;
 • Pagsunod sa mga plano sa paggamot na kanilang binuo at napagkasunduan sa kanilang tagapagbigay;
 • Pagpapanatili ng mga appointment sa kanilang provider;
 • Pakikipag-ugnayan sa kanilang provider upang kanselahin o muling mag-iskedyul ng appointment;
 • Pag-abiso sa kanilang provider kung magpasya silang ihinto ang paggamot;
 • Pag-abiso sa kanilang Member at Provider Service Representative kung inilipat o binago nila ang kanilang address/numero ng telepono.