Manwal ng Tagabigay

PERFORMANCE OUTCOME MANAGEMENT SYSTEM (POMS) QUARTERLY STATUS UPDATE

Ang data ng POMS ay maaaring isumite nang elektronikong gamit ang ProviderConnect, sa ilalim ng "Tiyak na Paghahanap ng Miyembro." Magagamit ang ProviderConnect online sa www.vbh-pa.com/providers

Mangyaring tingnan ang mga tagubilin sa Paano Magsumite ng POMS Online sa pamamagitan ng ProviderConnect upang sagutin ang iyong mga katanungan tungkol sa pag-uulat ng POMS.

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, mangyaring tawagan ang linya ng toll-free provider sa 877-615-8503 at may tutulong sa iyo.