Manwal ng Tagabigay

NATIONAL CREDENTIALING COMMITTEE (NCC)

Ang Beacon Health Options ay may nakatayong komite na binubuo ng mga kinatawan ng mga pangunahing klinikal na disiplina, mga kalahok na tagapagkaloob at mga kinatawan ng sentro ng pakikipag-ugnayan at mga departamento ng korporasyon kabilang ang pambansang pamamahala sa network, mga relasyon sa tagapagbigay, pamamahala ng kalidad at mga serbisyong klinikal. Ang National Credentialing Committee (NCC) ay nagbibigay ng pangangasiwa, makabuluhang payo, mga rekomendasyon sa patakaran at mga desisyon hinggil sa kredensyal, pagre-recredential at mga parusa sa provider gamit ang proseso ng peer review.

Regular na iniuulat ng NCC ang mga aktibidad nito sa Corporate Quality Council (CQC) ng Beacon Health Options. Ang NCC ay nagsusuri at nag-iimbestiga sa mga isyu ng provider na maaaring maging batayan para sa pagtanggi sa paunang kredensyal o muling pagre-recredential, mga parusa o pag-disenroll. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa mga isyung ito, gagawa ang NCC ng desisyon hinggil sa kung ang kredensyal o pagre-recredential ay dapat aprubahan, ang isang provider ay dapat bigyan ng sanction o kailangan ang pag-disenroll.

Ang Beacon ay may lisensyadong kinatawan mula sa Network Management na miyembro ng National Credentialing Committee. Anumang oras na ang isang isyu sa kalidad ng pangangalaga na nauukol sa Beacon ay iharap sa NCC, ang mga rekomendasyon ng NCC ay ibabalik sa Quality of Care Committee para sa pagsusuri.