Manwal ng Tagabigay

MGA KINAKAILANGAN SA PAGSASAMPA NG CLAIM

Pagkakapanahon

Ang lahat ng mga paghahabol ay dapat isumite sa loob ng siyamnapung (90) araw mula sa petsa ng paglabas o petsa ng serbisyo. Gayunpaman, hinihikayat namin ang mga provider na magsumite ng mga claim buwan-buwan. Ang mga claim na hindi isinumite sa loob ng 90-araw na takdang panahon ay hindi isasaalang-alang para sa reimbursement. Ang mga pamantayan ng Beacon para sa oras ng turnaround ng paghahabol ay magbayad ng "mga malinis na claim" sa loob ng 30 araw mula sa unang pagtanggap. Ang malinis na claim ay isang claim na natanggap ng Beacon na may lahat ng kinakailangang data na naroroon at wasto na hinatulan nang hindi kinakailangang kumuha ng impormasyon mula sa isang panlabas na pinagmulan.

Makakatanggap ang mga provider ng abiso ng pagbabayad ng mga claim o pagtanggi sa pamamagitan ng payo sa tseke at remittance. Kung hindi matukoy ang pagiging kwalipikado ng miyembro, makakatanggap ang provider ng abiso sa pamamagitan ng voucher na itinalagang “PAUNK.” Ang pangalan ng miyembro ay isasama sa voucher na ito upang makapagsaliksik ang provider at muling magsumite kung kinakailangan.