Hạt Beacon

Hạt Armstrong

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Armstrong

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com để được hỗ trợ.

Số điện thoại thành viên miễn phí của Beacon:

Armstrong 1-877-688-5969
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên Hạt Armstrong

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

724-548-1151

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế

1-800-468-7771 hoặc 724-548-3405

Trợ giúp pháp lý

1-800-475-1239