Hạt Beacon

Hạt hải ly

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Beaver

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com để được hỗ trợ.

Số điện thoại thành viên miễn phí của Beacon

Hải ly 1-877-688-5970
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên Hạt hải ly

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

724-775-7650

Thanh tra viên

Beaver-Lawrence 800-496-4388 và 724-775-4165 Ext. 16

Nếu bạn cần trợ giúp đặc biệt về khiếu nại hoặc khiếu kiện, hãy gọi số Thanh tra viên được liệt kê ở trên.

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

1-800-262-0343 hoặc 724-375-2895

Trợ giúp pháp lý

Hạt hải ly 724-378-0595
Hiệp hội sức khỏe tâm thần hạt Beaver 1-800-496-4388 hoặc 724-775-4165