Hạt Beacon

Hạt Crawford

Tin tức & Sự kiện cho Crawford County

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com hoặc hỗ trợ.

Số điện thoại thành viên miễn phí của Beacon

Crawford 1-866-404-4561
Số điện thoại TTY: 1-877-615-8502
Đường dây giới thiệu bác sĩ kê đơn độc lập của các hạt Crawford, Mercer và Venango:
1-866-642-3202

Tài nguyên NW BHP
(Các hạt Crawford, Mercer và Venango)

Nhóm đáp ứng gia đình người tiêu dùng

814-336-2152

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

814-333-7090

Trợ giúp pháp lý

814-724-1040

Nhóm vận động giáo dục hạt Crawford

Liên hệ: Gloria McDonald
814-333-4357