Hạt Beacon

Hạt Fayette

Tin tức & Sự kiện cho Fayette County

  • Mạng lưới chăm sóc liên kết người tiêu dùng với các dịch vụ, nhóm hỗ trợ và các nguồn lực vận động cá nhân trong cộng đồng của họ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com để được hỗ trợ.

Số điện thoại thành viên miễn phí của Beacon

Fayette 1-877-688-5972
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên Hạt Fayette

Nhóm đáp ứng gia đình người tiêu dùng

724-438-6738

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

1-800-321-7433 hoặc 724-628-7433

Trợ giúp pháp lý

Hạt Fayette 724-439-3591
Hiệp hội sức khỏe tâm thần hạt Fayette 724-438-6738

Cha mẹ của trẻ tự kỷ (PAK)

Lorine Sproul 724-430-9824

NAMI địa phương

Carol Warman 724-439-1352