Hạt Beacon

Hạt Indiana

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Indiana

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com để được hỗ trợ.

Số điện thoại thành viên miễn phí của Beacon

Indiana 1-877-688-5969
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên Hạt Indiana

Đường dây nóng HealthChoices

1-800-440-3989
TTY 1-800-618-4225

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

724-465-2099 hoặc 1-877-688-5969

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

1-888-526-6060 hoặc 724-463-3235

Trợ giúp pháp lý

800-660-1753

Các nhóm hỗ trợ

Nhóm hỗ trợ SAFE (Hỗ trợ cho Môi trường Gia đình Bị nghiện) -
là một nhóm hỗ trợ cho các gia đình có người nghiện ma túy, nghiện ma túy, đang phục hồi, đang điều trị hoặc mất người thân do lạm dụng chất gây nghiện. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Deborah Fowler, Chủ tịch của Remember Adam, Inc., theo số 1-877-767-2326 hoặc Debbie@rememberingadam.org.