Hạt Beacon

Hạt Lawrence

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Lawrence

  • Mạng lưới chăm sóc liên kết người tiêu dùng với các dịch vụ, nhóm hỗ trợ và các nguồn lực vận động cá nhân trong cộng đồng của họ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com để được hỗ trợ.

Các số điện thoại miễn phí của thành viên Beacon

Lawrence 1-877-688-5975
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Nguồn lực của Quận Lawrence

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

Lawrence 724-657-0226

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

724-652-5588

Trợ giúp pháp lý

724-658-2677