Hạt Beacon

Hạt Mercer

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Mercer

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com để được hỗ trợ.

Các số điện thoại miễn phí của thành viên Beacon

Mercer 1-866-404-4561
Số điện thoại TTY 1-877-615-8502
Đường dây giới thiệu bác sĩ kê đơn độc lập của các hạt Crawford, Mercer và Venango:
1-866-642-3202

Tài nguyên NW BHP
(Các hạt Crawford, Mercer và Venango)

Nhóm đáp ứng gia đình người tiêu dùng

724-283-5553

Mercer County Warmline

Mercer County Transit

724-981-6222

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

Trợ giúp pháp lý

724-662-2528 (Liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Công cộng - Raymond Bogaty, Esq.)

ABOARD's ABOARD's Autism Connection of PA

Terry Colaluca 724-667-1060 hoặc Megan McCombs - 724-347-2598