Hạt Beacon

Quận Washington

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Washington

  • Mạng lưới chăm sóc liên kết người tiêu dùng với các dịch vụ, nhóm hỗ trợ và các nguồn lực vận động cá nhân trong cộng đồng của họ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com để được hỗ trợ.

Các số điện thoại miễn phí của thành viên Beacon

Washington 1-877-688-5976
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên của Quận Washington

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

Máy lẻ 724-225-9550 405

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

1-800-331-5058 hoặc 724-223-8747

Trợ giúp pháp lý

Hạt Washington 800-846-0871
Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Quận Washington 1-888-642-6767 hoặc 724-225-2061