Tổng quat

Tập hợp nhiều thập kỷ chuyên môn và niềm đam mê cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi tốt hơn, đáp ứng đội ngũ dẫn đầu thị trường thúc đẩy sứ mệnh của Beacon mỗi ngày.

Tổng quat

Mục tiêu của chương trình Beacon và HealthChoices là:

  • Để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người nhận MA
  • Để cải thiện chất lượng chăm sóc dành cho những người nhận MA
  • Để ổn định chi tiêu MA của Pennsylvania

Trung tâm Gắn kết Pennsylvania có đầy đủ các dịch vụ bắt đầu từ Dịch vụ Thành viên và Nhà cung cấp, bao gồm Quản lý Mạng và Quan hệ Nhà cung cấp, Quản lý Sử dụng, Quản lý Chất lượng, Xử lý Yêu cầu, Tài chính và Hệ thống Thông tin.