Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

BẢO MẬT

Beacon duy trì tính bảo mật của tất cả thông tin nhạy cảm theo tất cả các luật và quy định hiện hành của Liên bang và Tiểu bang như được đề cập trong Sổ tay Tham khảo HIPAA và tuân theo các nguyên tắc nghiệp vụ kinh doanh hợp lý. Beacon nhận ra tính chất nhạy cảm của thông tin được thu thập và phát triển trong hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như:

  • Thông tin sức khỏe được bảo vệ dành riêng cho thành viên, bao gồm xác nhận hoặc thừa nhận rằng hồ sơ quản lý điều trị hoặc chăm sóc có thể tồn tại.
  • Thông tin về nhà cung cấp liên quan đến số lượng hoặc chất lượng hoạt động của nhà cung cấp hoặc các tương tác của nhà cung cấp trong việc cung cấp dịch vụ cho các thành viên.

Beacon đào tạo cho nhân viên về trách nhiệm của họ đối với thông tin bí mật. Tất cả nhân viên ký thỏa thuận bảo mật tại thời điểm làm việc cũng như xác nhận hàng năm rằng họ đã đọc, hiểu và tuân thủ các chính sách bảo mật.

Beacon công nhận rằng các thành viên có quyền cơ bản về quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân và hồ sơ của họ. Quyền truy cập thông tin của thành viên chỉ thuộc về thành viên trừ trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ có quyền giám hộ hợp pháp đối với trẻ vị thành niên hoặc người có thẩm quyền hợp pháp thay mặt cho người lớn hoặc trẻ vị thành niên được giải phóng trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Beacon tôn trọng quyền riêng tư của thành viên trừ khi được thành viên từ bỏ hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi về lợi ích công cộng chống lại mạnh mẽ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi thông tin được tiết lộ, nó bị giới hạn ở những gì cần thiết để thực hiện mục đích cụ thể và trước mắt.

Tất cả các yêu cầu công bố thông tin đều được nhân viên quản lý xem xét và phản hồi theo chính sách Beacon. Trung tâm cam kết sàng lọc tất cả các yêu cầu về thông tin lâm sàng trước khi tiết lộ.