Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

TIÊU CHÍ CẦN THIẾT Y TẾ

Đối với các dịch vụ sức khỏe tâm thần, Beacon, hợp tác với Ủy ban Cố vấn Lâm sàng, đã phát triển Tiêu chí Cần thiết về Y tế (được Bộ Dịch vụ Nhân sinh PA phê duyệt) đóng vai trò là hướng dẫn cho việc cung cấp các dịch vụ ở tất cả các cấp độ chăm sóc. Đối với các dịch vụ điều trị rối loạn do sử dụng chất kích thích, Beacon sử dụng Tiêu chí Xếp đặt Bệnh nhân của Hiệp hội Y học Nghiện Hoa Kỳ (ASAM Third Edition, 2013) làm hướng dẫn cho việc cung cấp các dịch vụ ở tất cả các cấp độ chăm sóc.

ASAM sẽ đóng vai trò là hướng dẫn cho cả nhà cung cấp mạng và nhân viên Quản lý dịch vụ Beacon để yêu cầu và cung cấp ủy quyền dịch vụ.

Beacon không được tự ý từ chối hoặc giảm số lượng, thời lượng hoặc phạm vi của một dịch vụ được yêu cầu chỉ vì chẩn đoán, loại bệnh hoặc tình trạng.