Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

Beacon COVERED SERVICES GRID

Lưới dịch vụ được bảo hiểm Beacon liệt kê tất cả các lớp dịch vụ, bộ sửa đổi và mã dịch vụ cho các mục đích ủy quyền và thanh toán. Phiên bản gần đây nhất sẽ ở trên pa.beaconhealthoptions.com trên trang Thông tin Nhà cung cấp trong phần Quan hệ Nhà cung cấp.