Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

Mục đích

Mục đích của Mô tả chương trình quản lý sử dụng này là cung cấp mô tả về các quy trình và thủ tục được Beacon sử dụng để tiến hành các hoạt động quản lý sử dụng.

Phạm vi và Mục tiêu

Triết lý lâm sàng tại Beacon là cung cấp một hệ thống quản lý chăm sóc giúp tiếp cận dễ dàng và tức thì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và / hoặc lạm dụng chất thích hợp, chất lượng nhất cho các thành viên, cũng như hệ thống quản lý sử dụng hỗ trợ các nhà cung cấp trong việc cung cấp chăm sóc hiệu quả với các rào cản hành chính tối thiểu. Kế hoạch Quản lý Sử dụng bao gồm quản lý việc chăm sóc từ khi nhập viện cho đến khi xuất viện. Beacon tin tưởng vào việc quản lý vĩ mô việc chăm sóc càng nhiều càng tốt thông qua việc sử dụng các giao thức lâm sàng được phân phối rộng rãi, được tiêu chuẩn hóa và các chương trình quản lý bên ngoài. Quản lý sử dụng chuyên sâu được dành riêng cho các mức độ chăm sóc có chi phí cao, hạn chế cao và các trường hợp thể hiện sự phức tạp và rủi ro về mặt lâm sàng. Quản lý Dịch vụ Beacon / Điều phối viên Dịch vụ Trẻ em, Vị thành niên và Gia đình (CAFS) dựa trên các đánh giá của họ dựa trên các tiêu chí rõ ràng và ngắn gọn được phát triển cụ thể để hướng dẫn mức độ chăm sóc, điều trị và thời gian lưu trú. Quản lý Dịch vụ được đào tạo để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân với các dịch vụ, mức độ chăm sóc và hỗ trợ cộng đồng thích hợp. Điều này đòi hỏi phải xem xét cẩn thận cường độ và mức độ nghiêm trọng của dữ liệu lâm sàng được trình bày với mục tiêu điều trị chất lượng trong môi trường ít hạn chế nhất. Tính toàn vẹn về mặt lâm sàng của Chương trình Quản lý Sử dụng đảm bảo rằng những bệnh nhân đến chăm sóc được theo dõi thích hợp. Đánh giá toàn diện được cung cấp để chăm sóc trong các cơ sở khác. Những trường hợp có vẻ không nằm ngoài các nguyên tắc thực hành tốt nhất, sẽ được chuyển đến các đánh giá chuyên môn. Chúng có thể bao gồm đánh giá đối với việc quản lý chăm sóc phức tạp, các vòng khám lâm sàng, đánh giá của Cố vấn đồng nghiệp hoặc đánh giá thường xuyên hơn của người quản lý chăm sóc.

Do đó, Beacon đã thiết kế một hệ thống chăm sóc dựa trên các nguyên tắc chăm sóc chất lượng, nhưng một hệ thống linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của đa dạng dân cư, cộng đồng và khách hàng. Hệ thống của Beacon như sau:

  • Cung cấp khả năng tiếp cận sớm và dễ dàng để điều trị thích hợp
  • Cộng tác với các nhà cung cấp để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất đã được chấp nhận
  • Giải quyết nhu cầu của các nhóm dân cư đặc biệt
  • Xác định các bệnh thông thường hoặc xu hướng bệnh tật
  • Nhắm đến các trường hợp rủi ro cao để quản lý chăm sóc phức tạp
  • Nhấn mạnh phòng ngừa, giáo dục và tiếp cận