Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

CÁC THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

Trị liệu điện giật (ECT)

Đối với các dịch vụ ECT nội trú hoặc ngoại trú, phải yêu cầu ủy quyền trước và đánh giá đồng cấp bằng cách liên hệ với Beacon. Vui lòng tham khảo các thủ tục yêu cầu ủy quyền trước và xem xét đồng thời đối với các dịch vụ nội trú và dịch vụ thay thế trong Phần III ở trên. Các thủ tục tương tự, thông tin lâm sàng bắt buộc và các yêu cầu về Tiêu chí Cần thiết về Y tế áp dụng cho ECT. Vui lòng gọi số nhà cung cấp miễn phí của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc để được hỗ trợ trong việc yêu cầu ủy quyền dịch vụ cho ECT.

Kiểm tra Tâm lý và Tâm lý Thần kinh

Tất cả bệnh nhân ngoại trú dịch vụ kiểm tra tâm lý và tâm thần kinh yêu cầu ủy quyền trước và đánh giá đồng cấp. Nhà cung cấp phải hoàn thành và gửi cho Người quản lý dịch vụ một mẫu Yêu cầu Đánh giá Tâm lý (PER). Biểu mẫu này có thể được gửi qua fax hoặc tải lên qua ProviderConnect.

Quyết định ủy quyền cho các bài kiểm tra tâm lý sẽ được cung cấp trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ khi nhận được tất cả thông tin lâm sàng. Quyền cho các bài kiểm tra tâm lý sẽ có đơn vị là 30 phút. Vui lòng liên hệ với Beacon để được hỗ trợ thêm trong việc hoàn thành và gửi các biểu mẫu này. Xin lưu ý rằng bệnh nhân nội trú kiểm tra tâm lý được bao gồm trong tỷ lệ công tác phí của bệnh nhân nội trú, và như vậy không yêu cầu ủy quyền trước.

Dịch vụ Methadone

Tất cả các yêu cầu về Dịch vụ Methadone phải hoàn thành Báo cáo duy trì Methadone. Các dịch vụ này yêu cầu được ủy quyền trước bằng cách gọi đến Trung tâm Cam kết hoặc qua Nhà cung cấp dịch vụ Kết nối bằng cách sử dụng biểu mẫu duy trì methadone. 

Lưu ý: Bạn có thể tải xuống các biểu mẫu cho các thủ tục đặc biệt ở trên tại:
www.vbh-pa.com/providers/provider-forms